s abstractezitio absent-mindedness adj abstractezema absent-minded; abstractisca abstract; abstractita abstracted latinensa abstrăhĕre, -tractum for-trahiner abstrusa adj abstruse difícile comprensébila latinensa abstrūsus abscondita, secreta,. Di abstrūdĕre forpulser, absconder absurda adj absurd, ridiculous latinensa absurdus abulio s aboulia ant. Grechensa βουλία, de - sine βουλή volitiono abunder ntr to abound s abundo-corno cornucopia adj abundanta abundant latinensa ăbundare aburicher tr to bungle -ac- afx sick with malata pro; ecuista afixo ne es accentizata latinensa -acus, de ant. Grechensa -ακός acacio s acacia latinensa acacĭa, de ant. Grechensa κακία, de κή acúmino academio s academy societo di cientiistos cua ne docen adj academiisca academic latinensa acadēmīa, de ant. Grechensa καδήμια, bosco proxim Áthene ube Platone ja docen acamper ntr to camp s acampatco camp acantho s acanthus latinensa acanthus, de ant. Grechensa κανθος, de κή spino νθος floro acantoner tr to billet, quarter, canton temporarie loger soldatos en la domo di civilo s acantonayo billet, quarters acaparer tr to corner, monopolize amasifer comerciedos en granda cuanto por excarsifer los et altifer lora pretio italiensa accaparrare certifer. Grechensa καρι, de καρής parvaza acaya s Achaea; Acayano Achaian latinensa Ăchāĭă, de ant.

new physics recepten absento absentee; absentitio absence ntr absentecer to absent oneself latinensa absens, -entis. Grechensa ψίς vólvito, arco absinthio s absinthe, wormwood; absinthio-licuoro absinthe latinensa absinthĭum, de ant. Grechensa ψίνθιον absoluta adj absolute adv absolute absolutely s absoluto absolute; absolutismo absolutism; absolutisto absolutist latinensa absŏlūtus perfecta, absoluta,. Di absolvĕre laxifer absolver tr to absolve, acquit declarationer acusato sine-culpa s absolvo absolution latinensa absolvĕre laxifer absorber tr to absorb, soak up s absorbo absorption; absorbiva papero blotting paper adj absorbanta absorbing, absorbent; engrossing latinensa absorbēre gluter abstinentier ntr to abstain, practice abstinence.

Grechensa άβας, de Aramiensa abba, patro abceso s gezonde abscess latinensa abscessus forvado,. Di abcēdĕre abciso s abscissa mod. Latinensa abscissa linea àbdicher tr buik to abdicate abdómino s abdomen adj abdominisca abdominal latinensa abdōmĕn, -ĭnis abducter tr to abduct (fisiologhío) s abducto abduction; abductivo abductor abelano s hazelnut latinensa abellana nux aberer ntr to be aberrant 1 Presentationer la dífero inter la semblanta. Latinensa abyssus (sine-funda golfo) ant. Grechensa βυσος sine-funda - ne- βυσός profunditio abjecta adj abject, despicable, mean En extrema abasititio ethichisca latinensa abiectus,. Di abicere dejactazer, abatimenter abjurer tr to abjure solemne renuntier (religiono, opino, pretenso) latinensa abiurare ablacter tr to wean ablationer tr to ablate (chirurghío) s ablationo ablation. Latinensa ablātĭo, -ōnis forportationo,. Di auferre, ablātum ablativo s ablative (gramático) latinensa ablātivus, de auferre, ablātum forportationer ablutioner tr to perform ablution laver parto di la córporo secuno prescripto medicinisca aut religionisca s ablutiono ablution latinesna ablŭĕre, -lūtum parlaver abnegher tr to abnegate, renounce, reject, deny oneself renuntier álico. adj pauche abordébila aloof Francensa bord, de Franchenso aborígina adj aboriginal s aborígino aborigine, authochthon latinensa ăbŏrīgĭnes aboríginos, de ăb de ŏrīgo, -ĭnis orígino, de ŏrīri orter, devener, nacer aborter ntr to abort; to miscarry; to come to nothing nacifer nevivivo tr abortifer to abort. Latinensa abbrĕvĭare, de latinensa brĕvis curta, breva abrogher tr to abrogate, annul, repeal Anuler lejo, decreto latinensa abrŏgare abrótano s southernwood vulg. Latinensa abrŏtănum, de latinensa abrŏtŏnum, de ant.

new physics recepten

Sweden in Discover Sigalon Valley - where the tags)


súbita emotiono, exemple, mirabiliezo, surprisezo ; a! A-o inter uh-oh, alarmo, consternezo, aut difícilo. (anno domini) ábaco s abacus cuadro cun fileros di stanghetos secuno cua vergroot homi glisifer perlinos por calculer latinensa ăbăcus, de ant. Grechensa άβαξ, άβακ- placo, mathematichisca tabelo, orígine designiisca tabuleto copertita per pulvo, de hebreensa ābhāq pulvo abandoner tr to abandon, give up; jilt 1 Lacer nevoluntarie aut contrevolitione; 2 violationer devo s abandono abandonment (acto) ; abandonititio abandonment (stando) ant. Francensa abandoner, de laisser a bandon abantalo s apron tuco cua homi vestejen abante si por protecter sua vestos contre spurchifo portugaliensa avental abante prep before, in front of En loco cua frontalijen la principala látero di álico ; la navo ja incalien abante. Latinensa ăbantĕ, de latinensa ăb de antĕ ante, abante abaser tr to lower; to abase poner ad plu basa nivelo; plu-basifer ; abasen! s abaso abasement (acto) ; abasititio abasement (stando) romanço, de latinensa ad. Latinensa bassus basa abatimenter tr to knock down súbite cadifer árboro, muro, edificio, persono,., cuale per colpo abato s abbot Çhefo di abatayo ; abatayo abbey monacayo ; abatiso abbess; abatitio abbacy adj abatisca abbatial. Latinensa abbas, abbat-,.

Physics, news - sciencedaily


Some materials can morph into multiple crystal structures with very different properties. For instance, squeezing a soft form of carbon produces diamond, a harder and more brilliant form of carbon. The kurt Vonnegut novel. A membrane with nanoscale pores allows controlled sweat stimulant release. When people sweat, they unknowingly release a wide range of chemicals that can noninvasively inform clinicians on anything from stress hormone levels to glucose. But it's hard for researchers to glean this information—unless. Researchers discover electroplated rhenium's unexpected superconductive characteristics.

Scientists gauge foraging success by spying with time-lapse video. For Emperor penguins waddling around a warming Antarctic, diminishing sea ice means less fish to eat. How the diets of these tuxedoed birds will hold up in the face of climate change is a big menu question scientists are grappling. Physicists find signs of a time crystal. Yale physicists have uncovered hints of a time crystal—a form of matter that "ticks" when exposed to an electromagnetic pulse—in the last place they expected: a crystal you might find in a child's toy. Taming the multiverse—Stephen Hawking's final theory about the big bang.

Professor baby Stephen Hawking's final theory on the origin of the universe, which he worked on in collaboration with Professor Thomas Hertog from ku leuven, has been published today in the journal of High Energy Physics. It all comes down to roughness. Lucio isa and his team of researchers have explained how the surface characteristics of microspheres affect rapid increases in the viscosity of suspensions, thus laying the groundwork for applications such as smoothly flowing. Superman's laser vision a step closer to reality. Superman's ability to shoot laser beams from his eyes has come a step closer to reality, with discoveries made by a research team at the University of St Andrews. Scientists find a new way to make novel materials by 'un-squeezing'.

Physics, news, physics, news, material Sciences, Science news, Physics

Researchers at duke university and North Carolina State University have demonstrated the first custom semiconductor microparticles that can be steered into various configurations repeatedly while suspended in water. Researchers seek existence of exotic quantum spin ice. Researchers from the paul Scherrer Institute (PSI) in Switzerland, romain Sibille and Nicolas gauthier, are studying a fascinating smartphone sample using neutrons at the department of Energy's (doe's) Spallation neutron source (SNS). Researchers investigate behavior in quantum systems with a toy-inspired technique. With its suspended metallic spheres that clack back and forth, newton's cradle is more than a popular desktop plaything. It has taught a generation of students about conservation of momentum and energy. It is also the inspiration. Are emperor penguins eating enough?

Physics, today physicsToday) Twitter

New proof reveals fundamental limits of scientific knowledge. A new proof by sfi professor david Wolpert sends a humbling anti message to would-be super intelligences: you can't know everything all the time. Three distinct variants of magnetic domain walls discovered in helimagnet iron germanium (fege). Researchers have discovered three distinct variants of magnetic domain walls in the helimagnet iron germanium (fege). Their results have been published in Nature Physics. Researcher Dennis meier, an associate professor. Custom silicon microparticles dynamically reconfigure on demand.

Researchers subtract a single quantum of light from a laser beam. In a collaboration between Aarhus University and the University of southern Denmark, researchers have discovered a way to subtract a single quantum of light from a laser beam. This work has recently been published in Physical. Chemical engineers discover how to control knots that form ziet in dna molecules. Just like any long polymer chain, dna tends to form knots. Using technology that allows them to stretch dna molecules and image the behavior of these knots, mit researchers have discovered, for the first time, the factors. Researchers levitate water droplets to improve contaminant detection. In a new study, researchers showed that using sound waves to levitate droplets of water in midair can improve the detection of harmful heavy metal contaminants such as lead and mercury in water. Detecting small amounts.

Physics, games - free online, physics, games

Laser-driven electron recollision remembers molecular orbital structure. Scientists from hoeveel the max Born Institute for Nonlinear Optics and Short Pulse Spectroscopy (MBI) in Berlin combined state-of-the-art experiments and numerical simulations to test a fundamental assumption underlying strong-field. Switching element made of Cr2O3 may yield smaller, more energy-efficient memory for computers and flash drives. For years, manufacturers have offered computers with increasing amounts of memory packed into smaller devices. But semiconductor companies can't reduce the size of memory components as quickly as they used to, and current. X-ray study yields new insights on lithium-sulfur batteries. Lithium-sulfur (li-s) batteries are a relatively new variety of battery being studied and developed by researchers around the world. Because they have very high theoretical energy densities storing more than five times.

New physics recepten
Rated 4/5 based on 585 reviews